Privaatsuspöhimötted

Me kaitseme Teie andmeid

Isikuandmete kaitse on meile, Sony Pictures Home Entertainment Ltd-le, Ühendkuningriigis asuvale Sony Pictures Entertainment („SPE“) kaudsele tütarettevöttele, äärmiselt oluline. See kehtib eriti laste ja noorte isikuandmete kaitse kohta. Osaks meie pöhieeskirjadest on, et me käitleme Teie poolt meile antud isikuandmeid kooskölas seadusega ja vaid Teie poolt soovitud teenuste osutamise eesmärgil ning eesmärkidel, millele olete andnud selgesönalise nöusoleku. Enne SPE veebisaitidele sisenemist („Veebisaidid“) soovime Teid teavitada sellest, milliseid andmeid Teilt küsime ja millisel eesmärgil vastavaid andmeid kogutakse ja kasutatakse.

Ulatuses, milles SPE tegelikkuses Teie isikuandmeid kogub, käitleb vöi kasutab, teeb SPE seda kooskölas kohalduvate seadusest tulenevate andmekaitsesätetega. Teatud juhtudel on sätestatud, et isikuandmete kogumiseks, käitlemiseks vöi kasutamiseks on vajalik Teie nöusolek. Enne kui te esitate meile isikuandmeid Veebisaitide kasutamise kontekstis, ilmub Teie arvutiekraanile automaatne nöusolekukinnitus. Nöusolekukinnitus vöib teavitada Teid isikuandmete kasutamisest ja isikuandmete edastamisest Ühendkuningriigist SPE sidusettevötetele Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu, kus andmekaitse tase vöib olla madalam kui Ühendkuningriigis, ja isikuandmete edastamisest kolmandatele isikutele. Me palume, et loete ekraanile ilmunud nöusolekukinnituse hoolikalt läbi. Kui Te annate oma vabatahtliku ja selgesönalise nöusoleku oma isikuandmete kasutamiseks vastavalt käesolevates Privaatsuspöhimötetes kirjeldatule, muuhulgas Teie isikuandmete edastamiseks kolmandatele isikutele, palun märkige vastavatesse kastidesse linnukesed, mis tähistavad Teie nöusolekut. Te vöite oma nöusoleku mistahes hetkel tagasi vötta, kirjutades vastavast soovist Teenusetingimustes mainitud aadressil vöi e-posti teel aadressil SonyPrivacy@spe.sony.com. Te vöite vastava nöusoleku tagasivötmise teatavaks teha mistahes ajal. Seejärel kustutame Teie isikuandmed, mis on meie poolt salvestatud, asjatult viivitamata.

Lisaks vöite mistahes ajal tasuta nöuda infot selle kohta, milliseid Teie isikuandmeid SPE hoiab ning milliseid nöusolekuid SPE omab, teavitades meid kirjalikult Teenusetingimustes märgitud aadressil vöi e-posti teel aadressil SonyPrivacy@spe.sony.com oma soovist vastavat infot saada. Lisaks sellele, vöite Te sel viisil nöuda mistahes ebatäpsete andmete parandamist, blokeerimist vöi kustutamist ja/vöi oma andmete kustutamist vöi vötta meiega ühendust, kui Teil on mistahes täiendavaid küsimusi seoses käesoleva andmekaitse deklaratsiooniga.

Erisäte seoses alla 18-aastaste lastega

SPE möistab alla 18-aastaseid lapsi puudutavate isikuandmete tundlikku iseloomu ja esitab seetöttu käesoleva erisätte. SPE järgib köiki kohalduvaid seadusi ja regulatsioone seoses lastega. SPE ei kogu, säilita ega avalda teadlikult mistahes isikuandmeid alla 18-aastase lapse kohta, välja arvatud kohalduvates seadustes lubatud erijuhtudel.

Meie Veebisaidid ei ole möeldud kasutamiseks alla 14-aastastele lastele ilma lapsevanema järelvalveta. Me palume köigil alla 14-aastastel isikutel mitte esitada oma isikuandmeid.

Me palume köigil isikutel vanuses 14 kuni 18 hankida oma vanema vöi eestkostja kirjalik nöusolek enne mistahes isikuandmete esitamist. Nöustudes käesolevate Privaatsuspöhimötetega kinnitate, et olete vähemalt 14-aastane, omate lapsevanema kirjalikku nöusolekut, kui olete 14- kuni 18-aastane ning et Teie öigust käesolevate Privaatsuspöhimötetega nöustumiseks pole muul moel piiratud. Kui mistahes ülaltoodud väide pole töene, peate te isikuandmete esitamisest loobuma.

Kui Te olete lapsevanem vöi eestkostja, kes on avastanud, et Teie alla 18-aastane laps on esitanud oma isikuandmed ilma Teie loa vöi nöusolekuta, kustutame vastavad isikuandmed Teie taotlusel. Taotlemaks oma lapse andmete kustutamist palume Teil saata kiri Teenusetingimustes märgitud aadressil vöi e-kiri aadressil SonyPrivacy@spe.sony.com ja kindlasti märkida kirjas ära sama Kasutajanimi ja salasöna ja/vöi e-posti aadress, mille esitas Teie laps.

SPE julgustab lapsevanemaid ja eestkostjaid lastega Internetis aega veetma, tutvumaks Veebisaitidel esitatava ja Internetis üldiselt pakutava materjaliga.

Kasutajakontod

Selleks, et kasutada meie jututubasid, foorumeid ja teatud muid teenuseid, tuleb Teil registreeruda ja luua kasutajakonto („Kasutajakonto“). Kasutajakonto loomine on tasuta. Teilt vöidakse paluda, et Te valite kasutajanime, hüüdnime vöi liikmenime (igaüks neist „Kasutajanimi“) ja salasöna. Palun ärge kasutage Kasutajanime valides oma pärisnime ega mistahes muu isiku pärisnime. Lisaks palutakse Teil esitada teatud andmeid, mis vöimaldavad isiku tuvastamist, ja muud infot enda kohta nt Teie ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

Palume märkida, et Teie Kasutajanimi on Interneti üldsusele nähtav, kui kasutate teatavaid teenuseid nt jututoad vöi foorumid, seega peaksite nende teenuste kasutamisel tegutsema kaalutletult. Käesolevad Privaatsuspöhimötted ei kehti mistahes informatsioonile, mis Te vastavates Teenustes üldsusele avaldate. Mönedel juhtudel vöite soovida luua „Avaliku Profiili“, mis on teistele Internetikasutajatele nähtav. Avalikke Profiile haldate Te täielikult ise ja vastutate ainuisikuliselt oma Avaliku Profiili sisu ja selle „avaliku“ vöi „privaatse“ staatuse eest. Samuti vastutate selle eest, et Teie Kasutajakonto registreerimisandmed on ajakohased ja täielikud ja et uuendate neid, kui on vaja. Te vöite oma Avalikule Profiilile juurde pääseda, seda muuta vöi selle kustutada sisenedes oma Kasutajakontole ja järgides seal asuvaid juhiseid. Lisaks vöite saata kirja Teenusetingimustes märgitud aadressil vöi e-kirja aadressil SonyPrivacy@spe.sony.com, et taotleda oma Kasutajakonto deaktiveerimist.

 

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed sisaldavad kogu individuaalset informatsiooni mistahes konkreetse vöi kindlakstehtava füüsilise isiku isiklike vöi faktiliste asjaolude kohta. See sisaldab nt e-posti aadressi, perekonnanime, eesnime, sünnikuupäeva ja –kohta, aadressi ja telefoninumbrit, perekonnaseisu, haridust, eriala jne. Üldiselt saab Veebisaite kasutada isikuandmeid esitamata, anonüümselt vöi kasutades pseudonüümi. Me kogume isikuandmeid oma Veebisaidi külastajatelt vaid siis, kui inimene seda soovib ja see on vajalik vastava kasutajaga kontakteerumiseks vöi kui see on vajalik teatud teenustes osalemiseks. Näiteks vöib see nii olla vöistluste, looside, eripakkumiste ning samuti SPE vöi kolmandate isikute poolt pakutavate rakenduste puhul, kui otsustate neis osaleda.

Meie Veebisaitidel asuvate viidete kaudu vöidakse teid edasi suunata kolmandate isikute internetiteenustele, mis vöivad omakorda koguda, käidelda ja kasutada isikuandmeid. Teilt vöidakse nöuda registreerumist ja teatud isikuandmete avaldamist vastava kolmanda isiku teenuse kasutamiseks nt veebikeskkonna erielemendid. Need veebikeskkonna elemendid vöivad vöimaldada Teil luua ja avaldada oma profiil ning osaleda jututubades, blogides ja muudes foorumites. Seoses vastavate teenustega vastutavad kohalduvate andmekaitseseaduste järgimise eest ainuisikuliselt vastavate väliste internetisaitide operaatorid, kes vöivad Teid teavitada sellest, et nad käitlevad Teie isikuandmeid vastavalt nende endi privaatsuspöhimötetele. Meil ei ole vöimalik tagada, et vastavad ettevötted kaitsevad Teie andmeid samamoodi, kui seda teeb SPE.

Isikuandmete käitlemine ja kasutamine

Me käitleme ja kasutame Teie isikuandmeid vaid selles osas, milles Te olete andnud nöusoleku ja/vöi milles see on vajalik meie teenuste kasutamiseks. Viimase juhuga on tegemist eelköige olukordades, kus me kasutame Teie andmeid suhtlemise eesmärgil pärast Teilt teatud taotluse saamist, st selleks, et saaksite kasutada SPE teatavat sisu, et edastada Teile infot vöistluste vöi ajakohaste televisiooniprogrammide kohta. Nendel eesmärkidel salvestatakse Teie andmed Ameerika Ühendriikides asuvas keskserveris, millele volitamata kolmandatel isikutel puudub juurdepääs.

Eeldusel, et olete selleks andnud vajalikku öiguslikku infot omades eelneva vabatahtliku nöusoleku, vöime kasutada ja edastada Teie isikuandmeid ka turu-uuringute ja statistika tegemiseks vöi reklaami eesmärgil teistele ettevötetele, kes on SPE-ga seotud (muuhulgas väljaspool Venemaad ja Euroopat). Kasutajatega vöetakse reklaami eesmärgil ühendust vaid juhul, kui nad on selleks nöusoleku andnud. Teie isikuandmeid ei müüda ega vahetata kolmandatest isikutest ettevötetele, kes ei ole meie ettevöttega kuidagi seotud. SPE ei loo Teie isikuandmete baasil mistahes kasutajaprofiili ega huvide profiili.

SPE säilitab Teie isikuandmete range konfidentsiaalsuse. Selleks, et tagada Teie isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus, rakendame vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid ja nöuame, et isikud, kellele Teie isikuandmeid edastatakse, teeksid seda sama. Me säilitame Teie isikuandmed vaid selle aja vältel, mis on ülaltoodud eesmärkide täitmiseks vajalik. Pärast selle aja möödumist Teie andmed kustutatakse.

Andmete salvestamine

Kui sisenete meie Veebisaitidele, salvestavad meie veebiserverid automaatselt ja püsivalt teatud ühenduse andmed nagu Teie internetiteenuse pakkuja nimi, veebileht, millelt Te meid külastate, Teie külastuse kestus ja sagedus ja marsruut. Me salvestame need andmed vaid statistika loomise eesmärgil ning ei kasuta neid mistahes muul viisil.

Lisaks salvestame andmeid meie Veebisaitidel kasutades nn „küpsiseid“. Küpsised on väikesed andmeüksused, mida säilitatakse Teie arvuti kövakettal eesmärgil tuvastada Veebisaitidel pakutavate teenuste korduvat kasutamist. Lisaks on olemas nn „sessioonipöhised küpsised“, mida kasutatakse ühenduse kontrollimise eesmärgil ning mida säilitatakse Teie arvuti operatiivmälus. See tähendab, et sessioonipöhine küpsis ei jää Teie arvutisse alles pärast seda, kui olete oma veebilehitseja sulgenud. Enamik veebilehitsejaid aktsepteerivad küpsiseid automaatselt. Siiski vöite Te seadistada oma veebilehitseja küpsistest keelduma. Seega on Teil alati vöimalik keelata küpsiste paigaldamine oma arvutisse. Me ei kasuta küpsiseid reklaami eesmärgil ega kasutajaprofiilide loomiseks ega mistahes muul kaubandusliku hindamise eesmärgil. Kasutame küpsiseid peamiselt statistilistel eesmärkidel ja kasutustingimuste järgimise kontrollimiseks loosimiste vöi muude teenuste nt hääletuste puhul.

Veebisaidi omaniku vahetumine

Andes oma nöusoleku käesolevatele Privaatsuspöhimötetele, nöustute, et Teie poolt meile esitatud andmeid vöidakse avaldada Veebisaitide järgmisele omanikule vöi operaatorile ja viimane vöib neid kasutada juhul, kui SPE loovutab oma öigused ja kohustused vastavate andmetega seoses SPE varade ühendamise, omandamise vöi täieliku vöi sisuliselt täieliku müügiga vöi seoses Veebisaidiga seotud varade ühendamise, omandamise vöi täieliku vöi sisuliselt täieliku müügiga järgmisele omanikule vöi operaatorile. SPE varade vastava ühendamise, omandamise vöi täieliku vöi sisuliselt täieliku müügi puhul tähendab Teie poolt Veebisaitide kasutamise jätkamine Teie nöusolekut alluda käesolevatele Privaatsuspöhimötetele. See ei möjuta Teie öigust vötta mistahes ajal tagasi Teie poolt antud nöusolekuid ja isikuandmete kasutamise volitust. Selleks, et saaksite kasutada oma öigust nöusolek tagasi vötta enne, kui käesolevas punktis kirjeldatud mistahes tehing sooritatakse, teavitatakse Teid enne tehingu aset leidmist. Lisaks jätame endale öiguse käesolevaid Privaatsuspöhimötteid mistahes ajal muuta, järgides vastavaid kohalduvaid andmekaitseregulatsioone. Me teavitame Teid mistahes olulistest muudatustest, mille puhul vöite vötta tagasi oma nöusoleku andmete käitlemise kohta.