Teenusetingimused

PALUME LUGEDA. TEIE POOLT KÄESOLEVA SAIDI KASUTAMISELE KOHALDUVAD KÄESOLEVAD TEENUSETINGIMUSED JA MEIE PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Käesolevat Veebisaiti („Sait“) omab ja käitab SPTI Networks Eastern Europe (UK) Ltd, mis on Ühendkuningriigis asuv Sony Pictures Entertainment’i („SPE“) kaudne tütarettevõte. Käesolevad teenusetingimused („Teenusetingimused“ või „TT“) kehtivad Teie ja mistahes teise isiku poolt Teie Kasutajakonto kasutamisele ning Teie poolt käesoleva Saidi ja Teenuste (vastavalt allpool määratletule) kasutamisele. Saidi ja/või mistahes Teenuse kasutamine Teie poolt tähendab, et olete käesolevate nõustunud Teenusetingimustega ja SPE Privaatsuspõhimõtetega („Privaatsuspõhimõtted“), mis on läbi käesoleva viite siintooduga ühendatud.

TT mõistes on järgmistel mõistetele järgmised tähendused: (A) „Teenus(ed)“ tähendavad mistahes ning kõiki teenuseid, mida Saidil või Saidi kaudu pakutakse, hoolimata sellest, kas neid teenuseid pakutakse või võimaldatakse ka läbi teiste vahendite või meediumide nagu tarkvara või juhtmeta seadmed; (B) „Sait“ tähendab käesolevat saiti; (C) „Saidi Sisu“ tähendab mistahes ning kõiki inimeste poolt loetavaid patenteeritud audio ja/või visuaalseid Saidi elemente, mille on loonud või mille omanikuks on SPE või kolmandad isikud, muuhulgas mistahes tekst, graafika, kujutised, illustratsioonid, fotod, animatsioonid, video, audio või audiovisuaalsed teosed (muuhulgas nt filmitreilerid või episoodilised teosed), disainid, logod, andmed ja muus sisu, millele pakutakse läbi Saidi juurdepääsu; (D) „Saidi Kood“ tähendab mistahes ning kõiki Saidi aluselemente, muuhulgas lähtekood, skriptid, objektide arvutikood, tarkvara, arvutiprogrammid ja muud avaldused ja juhised, mis sisalduvad Saidi alusraamistikus; (E) „Kasutajakonto“ tähendab mistahes kontot, mille Te olete läbi registreerimisprotsessi loonud pääsemaks ligi või kasutamaks teatud Teenuseid.

Kui mistahes veebisaidil on esitatud mistahes teenusetingimused lisaks käesolevatele Teenusetingimustele, reguleerivad Teie suhet SPEga vaid käesolevad Teenusetingimused.

SAIDI KASUTAMISE LITSENTS

SPE annab Teile mitteeksklusiivse, võõrandamatu, piiratud õiguse ja litsentsi pääseda ligi Saidile ja Saidi Sisule, nagu käesolevas dokumendis sätestatud, ja neid kasutada ja näidata vaid isiklikul otstarbel läbi ühe (1) arvuti, mis on Saidiga Interneti kaudu ühendatud, tingimusel, et järgite täielikult käesolevaid Teenusetingimusi. Te võite Saidi lehekülgi salvestada vaid Saidi kasutamise kiiruse ja efektiivsuse suurendamise eesmärgil. Saidi osa mistahes muu kopeerimine või kasutamine ei ole lubatud, tähendab käesolevate Teenusetingimuste rikkumist ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist. Te ei sekku ega ürita sekkuda Saidi käitamisse mistahes moel läbi mistahes vahendite või seadmete, muuhulgas spämmimise, häkkimise, arvutiviiruste või viitsütikuga tarkvara üleslaadimise või mistahes muul moel, mis on käesolevate Teenusetingimuste mistahes sätte poolt või seadusega selgesõnaliselt keelatud.

MUUDATUSED SAIDIL JA/VÕI TEENUSETINGIMUSTES

SPE jätab endale õiguse oma ainuisikulise äranägemise järgi mistahes ajal täielikult või osaliselt muuta, lisada või eemaldada Saidi, Saidi Sisu, TT ja/või Privaatsuspõhimõtete mistahes osa. TT ja Privaatsuspõhimõtete muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest. Te kohustute Teenusetingimusi ja Privaatsuspõhimõtteid aeg-ajalt üle vaatama, et saada teada mistahes muudatustest. Teie poolt Saidi kasutamine pärast TT ja/või Privaatsuspõhimõtete mistahes muudatuste avaldamist loetakse Teie nõustumiseks vastavate muudatustega. Juhul, kui soovite kasutada teenuseid, mida SPE või tema teenusepakkujad Teile mistahes ajal pakkuda võivad, võivad Teie poolt vastavate soovitud teenuste kasutamisele kohalduda täiendavad tingimused lisaks käesolevatele Teenusetingimustele ja Privaatsuspõhimõtetele (muuhulgas nende teenusepakkujate omad, kellega me koostööd teeme) ning Teilt võidakse nõuda, et kinnitate oma nõustumist vastavate täiendavate tingimustega enne mistahes sellise teenuse kasutamist.

SAIDI OMANIKU VAHETUMINE

Nõustute, et vastavas SPE andmebaasis sisalduvaid andmeid Teie kohta võidakse avaldada Saidi järgmisele omanikule või operaatorile ja viimane võib neid kasutada juhul, kui SPE loovutab oma õigused ja kohustused vastavate andmetega seoses SPE varade ühendamise, omandamise või täieliku või sisuliselt täieliku müügiga või seoses konkreetselt käesoleva Saidiga seotud varade ühendamise, omandamise või täieliku või sisuliselt täieliku müügiga järgmisele omanikule või operaatorile. Vastava ühendamise, omandamise või müügi korral tähendab Teie poolt Saidi kasutamise jätkamine Teie nõusolekut alluda Saidi järgmise omaniku või operaatori Teenusetingimustele ja Privaatsuspõhimõtetele.

KAUBAMÄRKIDE, AUTORIÕIGUSTE JA INTELLEKTUAALSE VARA OMANDIÕIGUS

Sait, Saidi Sisu (peale Esitiste), Saidi Kood ja kõik autoriõigused, kaubamärgid, teenusemärgid, kaubanimed ja muu intellektuaalne vara või sellega seonduvad omandiõigused on SPE varalised õigused ja kuuluvad SPE-le ja/või tema litsentsiandjatele ja sisupakkujatele ning neid kaitsevad kohalduvad siseriiklikud ja rahvusvahelised autorikaitseseadused. Te ei tohi kopeerida, salvestada, taasesitada, sooritada, võõrandada, müüa, litsentseerida, muuta, kohandada, kasutada derivatiivsete teoste loomiseks, taasavaldada, üles laadida, toimetada, avaldada, edastada, avalikult välja panna, raamis esitada, viidata, levitada, kasutada ära Saiti, Saidi Sisu ega Saidi Koodi tervikuna ega nende mistahes osa ega kasutada Saiti, Saidi Sisu ega Saidi Koodi mistahes muul moel mistahes muul veebisaidil, muus arvutivõrgus ega mistahes muu meediumi vahendusel, mis on praegu tuntud või hiljem loodud (igaüks eeltoodust on „Volitamata Kasutamine“), välja arvatud juhul, kui SPE on seda selgesõnaliselt kirjalikult lubanud.

Mistahes Volitamata Kasutamine kujutab endast SPE ja/või selle litsentsiandjate ja sisupakkujate autoriõiguste ja muude varaliste õiguste rikkumist ja loetakse käesolevate Teenusetingimuste rikkumiseks. Mistahes autorikaitseseaduste rikkumine võib endaga kaasa tuua tõsiseid tsiviil- ja kriminaalkaristusi.

TARKVARA

SPE võib aeg-ajalt, oma ainuisikulise äranägemise järgi, võimaldada kasutajatele tarkvara, mida saab Saidil kasutada või Saidilt alla laadida. Juhul, kui Te tarkvara Saidi kaudu kasutate või alla laete, antakse tarkvara ja tarkvaraga kaasaskäivad andmed (üheskoos „Tarkvara“) Teile litsentsiga SPE poolt või SPE poolt heaks kiidetud kolmandast isikust tarkvarapakkuja poolt („Kolmandast Isikust Pakkuja“). SPE ei loovuta Teile Tarkvara omandiõigust. Teie omate meediumi, millele Tarkvara on salvestatud, kuid SPE ja/või Kolmandast Isikust Pakkuja säilitavad oma vastava Tarkvara täieliku omandiõiguse ja kõik sellega seonduvad intellektuaalse omandi õigused. Te ei või Tarkvara levitada, müüa, dekompileerida, pöördprojekteerida, osadeks lahutada või seda muul moel inimese poolt tajutavasse vormi lihtsustada. Lisaks allub Teie poolt mistahes Kolmandast Isikust Pakkuja Tarkvara kasutamine vastava Kolmandast Isikust Pakkuja poolt kehtestatud tingimustele ja tema Tarkvarale kohalduvale mistahes litsentsilepingule. Tarkvara käesolevalt Saidilt allub lisaks ka Ameerika Ühendriikide ekspordikontrollile. Mistahes tarkvara käesolevalt Saidilt ei või alla laadida ega muul moel eksportida ega taaseksportida (i) Kuubasse, Iraani, Iraaki, Liibüasse, Põhja-Koreasse, Sudaani, Süüriasse ega mistahes muusse riiki, millele Ameerika Ühendriigid on kehtestanud embargo (ega nende riikide kodanikele ega elanikele) ega (ii) kellelegi, kes on Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi erinimekirjas või Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi tellimuskeelu nimekirjas. Laadides Tarkvara alla või kasutades seda, kinnitate Te, et Te ei asu ühegi sellise riigi territooriumil ega kontrollitaval territooriumil, pole mistahes sellise riigi kodanik ega elanik ning pole üheski eeltoodud nimekirjas.

ESITISED

SPE-l on hea meel saada klientidelt tagasisidet ja ootab meeleldi Teie kommentaare SPE toodete ja teenuste, muuhulgas käesoleva Saidi, kohta. Kahjuks ei võimalda SPE pikaajaline ettevõttesisene reegel SPE-l vastu võtta ega arvestada loovaid mõtteid (muuhulgas lood, tegelaskujud, stsenaariumid ja originaalkunstiteosed jne), ettepanekuid ega materjale peale nende, mida SPE ise on konkreetselt küsinud (vt allpool). Kuigi me hindame Teie tagasidet, palume, et olete meie teenuseid ja tooteid puudutavates kommentaarides täpsed ja et Te ei esita mistahes loovaid ideid, ettepanekuid ega materjale. Sellise reegli eesmärk on vältida võimalikke tulevasi arusaamatusi, kui SPE või tema sidusettevõtete erialatöötajate poolt välja arendatud projekt näib kellelegi sarnane nende endi loodud teosega.

Antud Saidi osad võivad võimaldada Teil ja teistel kasutajatel esitada, postitada, panna välja, edastada ja/või vahetada informatsiooni, ideid, arvamusi, fotosid, kujutusi, videoid, loovteoseid või muud informatsiooni, sõnumeid, edastusi või materjale meile, Saidile või teistele kasutajatele. Kui Te saadate või postitate konkreetseid esitisi, mis on Saidi poolt lubatud või hoolimata meie palvest, et Te ei saadaks meile mistahes loovaid ideid, ettepanekuid või muid materjale, teete Te seda siiski (üheskoos „Esitised“), jäävad Teile kõik omandiõigused oma Esitisele. Kui Te edastate SPE-le Esitise, annate SPE-le ja selle sidusettevõtetele, esindajatele ja volitatud isikutele Esitise mitteeksklusiivse, täielikult tasutud, ülemaailmse, võõrandatava, autoriõigustasuta litsentsi õigusega väljastada all-litsentse läbi mitme all-litsentsisaaja ning Teie Esitisi (või nende mistahes osa või derivatiivseid teoseid) välja panna, avalikult esitada, levitada (muuhulgas läbi kolmandate isikute veebisaitide), säilitada, ümber kodeerida, eetrisse lasta, edastada, paljundada, toimetada, muuta, kasutada derivatiivsete teoste loomiseks ja kasutada muul moel ja taaskasutada mistahes moel, mistahes meediumi vahendusel, mis on praegu tuntud või luuakse tulevikus, mistahes eesmärgil. Selguse huvides, hoolimata eeltoodud litsentsist, ei loo me ilma Teie nõusolekuta tahtlikult uuesti mistahes ettekannet, mis Teie Esitistes sisaldub, läbi teiste näitlejate, meeskonna ja/või tootmisettevõtete. Te teadvustate endale ja nõustute, et: (a) Te ei oota mistahes Esitise osas mistahes liiki tasu ega konfidentsiaalsust ja (b) SPE ja/või selle sidusettevõtted võivad juba tegeleda projektidega, mis on sarnased Teie Esitisele või võivad iseseisvalt välja arendada projekte, mis on kogemata sarnased teatud Esitisele.

SPE jätab endale õiguse näidata reklaame seoses Teie Esitistega ja kasutada Teie Esitisi Teie Esitiste, SPE võrgustike või Teie Esitiste avaldamise vahendite reklaamimiseks ja esiletõstmiseks.

Kui Te eemaldate või kustutate Saidilt Esitise, eemaldatakse Esitis Saidilt mõistliku aja jooksul. Hoolimata sellest võib Teie poolt eemaldatud Esitis olla kättesaadav kolmandatele isikutele, kes hankisid Esitise varem ja SPE võib säilitada koopiaid arhiveerimise eesmärgil. SPE ei ole kohustatud mistahes Esitisi internetis hoidma, välja panema ega levitama ning võib neid mistahes ajal eemaldada. SPE ei vastuta Esitiste mistahes kadumise, varastamise või kahjustamise eest.

Te kinnitate, et: (a) Teil on kõik õigused Teie Esitisele (muuhulgas kõik õigused mistahes audio, video või digitaalsele salvestisele ja ettekandele, mis Teie Esitises sisaldub) või teise variandina olete omandanud kõik vajalikud õigused seoses oma Esitisega, mis võimaldavad Teil anda SPE-le käesolevas dokumendis kirjeldatud õigused Teie Esitisele; (b) Te olete tasunud või täitnud ja tasute või täidate täielikult kõik litsentsitasud, vabastustasud, kasutustasud ja muud finantskohustused või mistahes liiki kolmandate isikute kohustused, mis kaasnevad Teie Esitiste ärilise kasutamisega ja SPE ei vastuta selliste kohustuste täitmise eest; (c) Teie olete Teie Esitisel esitatud ja/või kuuldav isik või teise variandina olete saanud loa igalt isikult (muuhulgas nõusoleku kohalduva vanusepiiri järgi alaealiste isikute vanematelt või eestkostjatelt), kes on esitatud ja/või kuuldav Teie Esitisel, mis võimaldab Teil anda SPE-le käesolevas dokumendis kirjeldatud õigused Teie Esitisele; (d) Te esitate vastavad load ja nõusolekud SPE-le, kui viimane seda nõuab; ja (e) Teie Esitised ei riku mistahes kolmanda isiku intellektuaalse omandi õigusi, õigust eraelu kaitsele, avaldamise õigusi või mistahes muid juriidilisi või moraalseid õigusi. Te kohustute säilitama kõiki dokumente, mis on vajalikud tõendamaks, et Teie Esitised ei riku mistahes eelnevat kinnitust ning esitama vastavad dokumendid SPE-le SPE nõudmisel.

Palun vaadake allpool toodud TEENUSE KASUTAMISE JUHISEID saamaks täiendavat informatsiooni Esitiste kohta.

SPE TEENUSED JA KASUTUSREEGLID

Vastutulekuna oma külastajatele võib SPE aeg-ajalt ja oma äranägemise järgi pakkuda ühte või enamat Teenust nt jututoad, foorumid, e-posti funktsioonid, kiirsõnumiteenus, kõnepost, failijagamiskeskkonnad, küsitlused, uuringud ja muud teenused. SPE osutab neid Teenuseid Teile ja teistele vastavalt Teenusetingimustele, allpool esitatud Juhistele, Privaatsuspõhimõtetele ja teistele reeglitele, mida SPE võib aeg-ajalt avaldada (üheskoos „Reeglid“). SPE pakub hetkel Teenuseid tasuta Kasutajatele, kes nõustuvad käesolevatest Reeglitest kinni pidama. SPE jätab endale õiguse muuta selle suhte olemust mistahes ajal.

REGISTREERIMINE JA TINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE

Vastutasuks Teenuse kasutamise eest, nõustute Te (i) järgima Reegleid, (ii) esitama täpsed, täielikud ja tõesed andmed enda kohta, nii nagu see võib olla Teenuste mistahes registreerimisvormil nõutav selleks, et Teie Kasutajakontot luua (Teie „Registreerimisandmed“) ja (iii) säilitama ja uuendama, kui vaja, oma Registreerimisandmeid tagades kehtiva ja täieliku info olemasolu. SPE võib oma ainuisikulise äranägemise järgi kasutajate, kes rikuvad Reegleid või esitavad ebatäpsed, väärad või mittekehtivad Registreerimisandmed, Kasutajakontod blokeerida või kustutada ja keelata neil lõplikult mistahes olemasoleva või tulevikus loodava Teenuse kasutamise.

Osana Teie Kasutajakontost vastutate Te oma kasutajanime ja salasõna loomise ja konfidentsiaalsuse eest. Me palume, et valite kasutajanime, mis erineb Teie pärisnimest ning mistahes muu isiku pärisnimest. Samuti soovitame Teil oma salasõna meelde jätta või säilitada see turvalises kohas Teie ülejäänud Kasutajakonto andmetest eraldi, sest salasõna avaldamine teistele isikutele võib viia Teie Kasutajakonto ja selles sisalduva informatsiooni volitamata kasutamiseni. Te nõustute, et Te (i) teavitate SPE-d viivitamatult Teie Kasutajakonto mistahes volitamata kasutamisest ja (ii) tagate, et väljute nõuetekohaselt kõigist Teenustest pärast oma kasutussessiooni lõpetamist. SPE ei vastuta mistahes kadude või kahju eest, mis tuleneb Teie poolt Kasutajakonto, Saidi või mistahes Teenuse kasutamisest või Teie poolt käesolevate nõuete mittejärgimisest.

TEENUSE KASUTAMISE JUHISED

Te vastutate täielikult kõigi tegevuste eest, mis sooritatakse Teie ja/või Teie Kasutajakonto ja Teenuste mistahes muu kasutaja poolt, muuhulgas Teenuse mistahes osale teksti, failide, tarkvara, fotode, video, heli, muusika või muu info või materjali („Avaldatud Sisu“) edastamise, avaldamise või muu esitamise eest. Allpool on loetletud mõned, kuid mitte kõik, rikkumised, mille tulemusena SPE võib lõpetada või blokeerida teie Kasutajakonto või juurdepääsu SPE Teenustele. Te nõustute hoiduma mistahes järgnevatest tegevustest kasutades mistahes SPE Teenust:

  1. Teenuse muu osaleja, kasutaja või muu indiviidi või üksuse tagakiusamine, ähvardamine, häbistamine või neile ebameeldivuste või meelehärmi põhjustamine;
  2. Mistahes Teenusega seoses mistahes Avaldatud Sisu edastamine, mida SPE oma ainuisikulise äranägemise järgi peab segavaks, ebaseaduslikuks, kahjulikuks, ähvardavaks, vägivaldseks, tagakiusavaks, laimavaks, vulgaarseks, ropuks, vihkamisele õhutavaks või rassistlikuks või etniliselt ebasobivaks või muul viisil vastuvõetamatuks;
  3. Mistahes jututoa akna ebaloomulikult kiire „kerimise“ põhjustamine, mille tõttu teised kasutajad ei jõua sinna kirjutada või mistahes tegevus, millel on sarnane segav toime;
  4. Mistahes Teenuses enese esitlemine mistahes muu isikuna muuhulgas SPE ametniku või esindajana, jututoa või foorumi moderaatori, juhendaja või administraatorina;
  5. Tavapärase dialoogivoo rikkumine jututoas või käitumine muul sellisel moel, mis mõjub teistele osalejatele negatiivselt;
  6. Lubamatu reklaami, reklaammaterjalide või muu vahendusettepaneku avaldamine või edastamine Teenuste kaudu;
  7. Mistahes kohalduvate kohalike, osariigi, riiklike või rahvusvaheliste seaduste, muuhulgas mistahes muude seaduse jõudu omavate regulatsioonide, tahtlik või tahtmatu rikkumine mistahes Teenuste kasutamisel;
  8. Mistahes isiku või üksuse privaatsuse või mistahes isikuõiguste või varaliste õiguste rikkumine;
  9. Mistahes isiku või üksuse intellektuaalse omandi õiguste või sarnaste õiguste, muuhulgas autoriõiguste ja kaubamärkide, rikkumine.

 

Te mõistate, et mistahes sisu, mille te Saidile või Teenustesse üles laete ja/või seal avaldate kujutab endast Esitist käesolevate Teenusetingimuste mõistes.

SISU JÄRELEVALVE

SPE ei teosta regulaarse kehtestatud tavana järelevalvet ega kontrolli Saidi kaudu edastatava sisu üle ega oma sellest teavet. Te nõustute, et olete ainuisikuliselt vastutav kogu sisu eest, mille Te Saidi kaudu edastate ja saate.

VIIDATUD SAIDID

SPE saidid võivad raamides esitada ja/või sisaldada viiteid SPE-le mittekuuluvatele veebisaitidele või selliste veebisaitide kohta. Samuti võivad muud saidid, viidata SPE saitidele või neid reklaamida. SPE ei toeta ega sponsoreeri teisi veebisaite ja ei vastuta antud saitide sisu eest. SPE ütleb selgesõnaliselt end lahti mistahes avaldustest või väidetest, mis on esitatud SPE-le mittekuuluvatel veebisaitidel ja keeldub mistahes vastutusest seoses Teie poolt vastavate muude veebisaitide ja reklaamide ning nendel asuva sisu kasutamisega.

ISIKUD, KES EI ELA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES

SPE ei esita mistahes kinnitusi, et Saidi Sisu, muuhulgas Saidil müüdav kaup ja nende autoriõigused, kaubamärgid, patendid ja litsentsikokkulepped on nõuetekohased või kasutatavad muudes asukohtades peale Ameerika Ühendriikide. Need, kes otsustavad Saiti kasutada väljaspool Ameerika Ühendriike, teevad seda omal algatusel ja omal vastutusel ja vastutavad kohalike seaduste nõutavas ulatuses järgimise eest, kui need vastavale kasutamisele kohalduvad. Tarbijatele edastatavate kaubasaadetiste puhul, hoolimata tarbija asukohast, läheb kauba omandiõigus ja kadumise riisiko ostjale üle hetkel, millal kaup antakse transpordiettevõttele üle.

JURISDIKTSIOONIKÜSIMUSED

SPE kontrollib ja käitab Saiti oma kontorist Ühendkuningriigis. Käesoleva Saidi kasutamine kujutab endast Teie nõusolekut alluda kohalduvates Inglismaa seadustes sätestatud menetluskorrale ja Inglismaa jurisdiktsioonile mistahes juriidiliste hagide või nõuete puhul, mis on seotud käesolevate Teenusetingimustega või mis tõusetuvad Teie Kasutajakonto ja/või mistahes SPE Saidi või Teenuse kasutamisest.

LÕPETAMINE

Te mõistate ja nõustute, et SPE võib oma äranägemise järgi mistahes ajal mistahes põhjusel blokeerida Teie salasõna, Kasutajakonto või mistahes Teenuse kasutamise ja eemaldada ja kustutada mistahes ja kõik Esitised, mille Te olete SPE Saidile või Teenusele esitanud või avaldanud. SPE võib lisaks oma äranägemise järgi mistahes ajal mistahes põhjusel lõpetada mistahes Saidi või Teenuse pakkumist või piirata mistahes kasutaja juurdepääsu nendele. Te mõistate ja nõustute, et SPE võib rakendada ühte või enamat nendest meetmetest Teid sellest mistahes moel teavitamata. Kui SPE rakendab mistahes ülaltoodud meedet, võib ta oma äranägemise järgi viivitamatult deaktiveerida ja/või kustutada mistahes või kogu informatsiooni seoses Teie Kasutajakontoga, muuhulgas Registreerimisandmed ja Esitised. Te mõistate ja nõustute, et SPE ei vastuta Teie ega mistahes muu isiku ees selle eest, et blokeeritakse Teie juurdepääs mistahes Teenusele ja/või eemaldatakse Teie Kasutajakontot puudutavad andmed.

KOHUSTUSTE VÄLISTAMINE

SAITI, SAIDI SISU, SAIDI KOODI, TEENUSEID JA TARKVARA, KUI SEE ON ASJASSEPUUTUV, PAKUTAKSE PÕHIMÕTETEL „NII NAGU ON“, „KOOS KÕIGI PUUDUSTEGA“ JA „NII NAGU KASUTATAV“ JA ILMA MISTAHES SELGESÕNALISTE VÕI KAUDSETE TAGATISTETA. SPE LOOBUB KOHALDUVATES SEADUSTES LUBATUD ULATUSES MISTAHES SELGESÕNALISTEST JA KAUDSETEST TAGATISTEST, MUUHULGAS TAGATISED JA TINGIMUSED SEOSES KAUBANDUSLIKE OMADUSTEGA, TEATUD EESMÄRGIKS SOBIVUSEGA, PROFESSIONAALSE PINGUTUSEGA, OMANDIÕIGUSEGA JA RIKKUMISTE PUUDUMISEGA. SPE EI TAGA, ET SAIT, SAIDI SISU, SAIDI KOODI, TEENUSED JA TARKVARA VÕI NENDES SISALDUVAD FUNKTSIOONID ON KATKEMATULT VÕI VEATULT KASUTATAVAD, ET PUUDUSED PARANDATAKSE EGA ET SAIT, SAIDI SISU, SAIDI KOOD, SERVER, MILLE KAUDU NEED AVALDATAKSE VÕI TARKVARA EI SISALDA VIIRUSEID VÕI MUID KAHJULIKKE OSI EGA ET SAIT, SAIDI SISU, SAIDI KOOD, TARKVARA VÕI SERVER EI RIKU MISTAHES ISIKU MISTAHES PATENTI VÕI MUUD INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUST. SPE EI TAGA EGA ESITA MISTAHES KINNITUSI, ET SAIDI, SAIDI SISU, SAIDI KOODI, TEENUSTE VÕI TARKVARA KASUTAMINE VÕI KASUTAMISE TULEMUSED ON ÕIGED, TÄPSED, USALDUSVÄÄRSED VÕI MISTAHES MUUDE OMADUSTEGA. TEIE (JA MITTE SPE) KANNATE KOGU SAIDI, SAIDI SISU, SAIDI KOODI, TEENUSTE JA TARKVARA KVALITEEDI JA SOORITUSVÕIME RISKI NING KA MISTAHES VAJALIKU TEENINDUSE, REMONDI VÕI PARANDUSE KULUD, KUI ESINEB PUUDUSI. KOHALDUV ÕIGUS EI PRUUGI LUBADA SEADUSES SÄTESTATUD GARANTIIDE VÄLISTAMIST, SEEGA ÜLALTOODUD VÄLISTAMINE EI PRUUGI OLLA TEILE KEHTIV.

VASTUTUSE PIIRAMINE

MISTAHES JUHUL, MUUHULGAS HOOLETUSE KORRAL, EI VASTUTA SPE MISTAHES KAUDSE, ERAKORDSE, KARISTATAVA VÕI TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVA KAHJU EEST, MIS TULENEB SAIDI, SAIDI SISU, SAIDI KOODI VÕI TARKVARA KASUTAMISEST VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSEST, ISEGI, KUI SPE ON TEADLIK VASTAVA KAHJU PÕHJUSTAMISE VÕIMALIKKUSEST. KUIGI SPE KASUTAB MEETMEID TURVARIKKUMISTE VÄLTIMISEKS, EI OLE ÜKSKI VEEBISAIT EGA INTERNETI TEEL TEHTUD EDASTUS TÄIELIKULT TURVALINE JA SEETÕTTU EI VASTUTA SPE MISTAHES OTSESE, ERAKORDSE, KARISTATAVA VÕI TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVA KAHJU EEST, MIS TULENEB VOLITAMATA JUURDEPÄÄSUST, HÄKKIMISEST, ANDMEKAOST VÕI MUUDEST RIKKUMISTEST, MIS VÕIVAD ASET LEIDA. KOHALDUV ÕIGUS VÕIB KEELATA VASTUTUSE VÄLISTAMISE KARISTATAVA KAHJU, SAAMATA JÄÄNUD TULU VÕI TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVA KAHJU KORRAL, SEEGA ÜLALTOODUD PIIRANG VÕI VÄLISTAMINE EI PRUUGI TEILE KEHTIDA. MISTAHES JUHUL EI ÜLETA SPE KOGUVASTUTUS TEIE EES KOGU KAHJU, KADUDE JA NÕUETE KORRAL, EI LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT (MUUHULGAS HOOLETUSE KORRAL) EGA MUUL JUHUL SUMMAT, KUI SELLINE SUMMA ON OLEMAS, MILLE TE SPE-LE MAKSITE SAIDI KASUTAMISE EEST.

HÜVITAMINE

Te nõustute hüvitama SPE-le, selle tütarettevõtetele, sidusettevõtetele, ametnikele, juhtidele, töötajatele, nõustajatele ja agentidele mistahes nõuded, vastutuse, kahju, kaod, kulud, kulutused, tasud (muuhulgas mõistlikud õigusabikulud), mida vastavad pooled võivad kanda seoses (a) mistahes informatsiooniga (muuhulgas Teie Esitised või mistahes muu sisu), mille Teie (või mistahes isik, kes kasutab Teie kontot) Saidil või Saidi kaudu esitab, avaldab või edastab; (b) Teie (või mistahes isiku, kes kasutab Teie kontot) poolt Saidi kasutamisega; (c) Teie (või mistahes isiku, kes kasutab Teie kontot) poolt käesolevate Teenusetingimuste rikkumisega; (d) Teie (või mistahes isiku, kes kasutab Teie kontot) poolt mistahes muu isiku või üksuse mistahes õiguse, muuhulgas mistahes isiku või üksuse autoriõiguse, patendi, kaubamärgi, ärisaladuse või muu varalise õiguse rikkumisega ning Te nõustute kaitsma SPE-d eeltoodud kahju eest ning vältima sellise kahju põhjustamist SPE-le. SPE jätab endale õiguse omal kulul asuda eksklusiivselt kaitsja positsioonile ja omandada kontroll mistahes juhtumis, mis kuulub muidu Teie poolt hüvitamisele, millisel juhul Te teete SPE-ga koostööd kasutamaks ära kõiki võimalikke vahendeid kaitseks nõuete vastu.

AUTORIÕIGUSE MÄRGE

Kui Te leiate, et mistahes Esitis või mistahes Saidi Sisu on kopeeritud viisil, mis kujutab endast autoriõiguse rikkumist, palume Teil edastada järgnev informatsioon allpool nimetatud Autoriõiguse Agendile:

Teie nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;

Väidetavalt rikutud autoriõigusega kaitstud töö kirjeldus;

Rikkuva materjali täpne internetiaadress või asukohakirjeldus;

Teiepoolne avaldus, milles kinnitate, et arvate heas usus, et vaidlusalune kasutamine ei ole autoriõiguse omaniku, tema agendi poolt või seaduste alusel lubatud;

Autoriõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku elektrooniline või füüsiline allkiri; ja

Teiepoolne vande all esitatud avaldus, millele kohaldub valetunnistuse andmise karistus, et ülaltoodud info Teie esitatud teates on täpne ning et te olete autoriõiguse omanik või volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku nimel.

Autoriõiguse Agent (Copyright Agent)

Content Protection Group
10202 W. Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
United States of America
E-post: copyright_agent@spe.sony.com
Phone: (310) 244-3450
Fax: (310) 244-1742

MUU

KOHALDUV ÕIGUS; ARBITRAAŽ

Käesolevaid Teenusetingimusi tõlgendatakse ja rakendatakse kooskõlas Inglismaa seadustega ilma, et kohaldataks muid kohtualluvuse valimise põhimõtteid. Te nõustute, et mistahes ning kõik vaidlused või mistahes liiki vastuolud, mis nendest tulenevad esitatakse lahendamiseks Rahvusvahelisele Kaubanduskojale („ICC“) lõplikuks ja siduvaks arbitraažiks vastavalt selle Arbitraažireeglitele, istungi asukohaks on London, Inglismaa ja menetlus toimub inglise keeles ühe vahekohtuniku ees, kes on endine kohtunik. Vahekohtunik valitakse poolte vastastikusel kokkuleppel või kui pooled ei jõua kokkuleppele, siis eemaldades nimesid ICC poolt esitatud vahekohtunike nimekirjast. Arbitraaž saab olema konfidentsiaalne menetlus, mis on avalikkusele suletud. Vahekohtunik määrab arbitraaži kulude kandjaks kaotava poole. Lisaks on mistahes arbitraaži või kohtumenetluse korral võitjal õigus saada hüvitist kõigi mõistlike kulutuste eest (muuhulgas mõistlike õigusabikulude eest). Hoolimata eeltoodust võib vahekohtunik nõuda, et vastavad kulud kantakse muul moel, mida vahekohtunik peab vajalikuks selleks, et käesolev arbitraažiklausel oleks kohalduvate seaduste alusel rakendatav. Vahekohtunik väljastab kirjaliku otsuse märkides ära olulised tuvastused ja järeldused, mille põhjal vahekohtunik otsuse tegi. Vahekohtunikul on õigus rakendada ajutisi keelde ja ennetavaid ja püsivaid ettekirjutusi. Kumbki pool ei oma õigust ega tohi algatada või jätkata mistahes hagi kohtus seoses mistahes vaidlusaluse küsimusega kuni vastav küsimus on esitatud käesoleva sätte alusel arbitraažikohtule ja seejärel on see lubatud vaid vahekohtuniku otsuse jõustamiseks; seda siiski tingimusel, et enne vahekohtuniku määramist või hüvitiste korral, mis ei kuulu vahekohtuniku jurisdiktsiooni, võib kumbki pool mistahes ajal pöörduda oma õiguste kaitseks Londonis Inglismaal jurisdiktsiooni omava kohtu poole loobumata sellega oma õigusest nõuda käesoleva lõigu alusel vaidluse või vastuolu arbitraaži korras lahendamist. POOLED LOOBUVAD KÄESOLEVAGA OMA ÕIGUSEST VANDEKOHTU ISTUNGILE SEOSES MISTAHES NÕUETE JA KÜSIMUSTEGA, MIS TULENEVAD KÄESOLEVATEST TEENUSETINGIMUSTEST VÕI ON NENDEGA SEOTUD VÕI PUUDUTAVAD NEID, HOOLIMATA SELLEST KAS NEED ON LEPINGULISED VÕI LEPINGUVÄLISED JA SEALHULGAS MISTAHES NÕUDED SEOSES SELLEST TULENEVA ÕIGUSTATUD OOTUSEGA.

ERALDATAVUS

Kui käesolevate Teenusetingimuste mistahes säte osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või mistahes muul põhjusel rakendamatuks, loetakse vastav säte käesolevatest Teenusetingimustest eraldatavaks ning see ei mõjuta mistahes ülejäänud sätete kehtivust ja rakendatavust.

SEADUSTE JÄRGIMINE

Te nõustute järgima kõiki kohalduvaid seaduseid, reegleid ja regulatsioone seoses Teie tegevustega käesolevate Teenusetingimuste raames, muuhulgas Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi regulatsioone ja Ameerika Ühendriikide ekspordi administratsiooni seadust koos selle parandustega, et tagada, et Saidi Sisu, Saidi Koodi ja Tarkvara ei ekspordita rikkudes Ameerika Ühendriikide seadusi.

Kehtiv alates: 25. jaanuar 2011